download free Sultan Underline font دانلود فونت فارسی سلطان زیرخط


English Name: Sultan Underline
نام: فونت سلطان زیرخط
Font type: TrueType
Size: 39.66kb
View: 1039 times
Download: 14 times

فونت فارسی سلطان زیرخط با نام انگلیسی Sultan Underline یکی از فونتهای فارسی متعلق به مجموعه فونت های فارسی می باشد.

با توجه به قالب فونت سلطان زیرخط میتوان از آن در برنامه های طراحی برای چاپ استفاده کرد و همچنین فونت سلطان زیرخط برای وب و برای نمایش آنلاین در صفحات وب کاربرد دارد.

برای نصب فونت سلطان زیرخط بر روی سیستم عامل ویندوز، پس از دانلود فونت سلطان زیرخط فایل فونت سلطان زیرخط را در فولدر فونت واقع در کنترل پنل ویندوز کپی نمایید.

استفاده از فونت سلطان زیرخط برای موبایل نیز امکان پذیر است و حتی میتوان از فونت سلطان زیرخط یرای اندروید و فونت سلطان زیرخط برای آی او اس (فونت سلطان زیرخط برای آیفون) استفاده کرد.

فونت سلطان زیرخط برای اینشات قابل استفاده بوده و دانلود رایگان فونت سلطان زیرخط به شما این امکان را می دهد تا از قابلیت فونت سلطان زیرخط سیاه، فونت سلطان زیرخط پلاس، فونت سلطان زیرخط ضخیم و فونت سلطان زیرخط پخ استفاده کنید.

On this page you can download the beautiful Sultan Underline font.

To download Sultan Underline font, just fill the field in front of the download button with the correct answer and click the download button

To install Sultan Underline font on Windows operating system, copy the Sultan Underline font file that you have downloaded to the fonts folder located in your Windows control panel.

To install Sultan Underline font on the MacOS operating system, after downloading the Sultan Underline font, open the Sultan Underline font file and press the Sultan Underline font installation button at the bottom of the page on the Sultan Underline font preview screen.

Dynamic Sultan Underline Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic Sultan Underline Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic Sultan Underline Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic Sultan Underline Font Preview https://safirsoft.com

Dynamic Sultan Underline Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic Sultan Underline Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic Sultan Underline Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic Sultan Underline Font Preview https://safirsoft.com
2+5=

Random selected Fonts

  Name:  

NPIDivani ان پی آی دیوانی

      Size: 96.5kb     Format: TrueType     Downloaded: 1 time(s)
Dynamic NPIDivani Font Preview https://safirsoft.com Download
  Name:  

Nabi نبی

      Size: 510.88kb     Format: TrueType     Downloaded: 7 time(s)
Dynamic Nabi Font Preview https://safirsoft.com Download
  Name:  

Yas Light یاس لایت

      Size: 115.85kb     Format: TrueType     Downloaded: 9 time(s)
Dynamic Yas Light Font Preview https://safirsoft.com Download

Guide to installing fonts on different operating systems

Install fonts on windows:
Open the Windows Control Panel. Select Appearance and Personalization. At the bottom, select Fonts. To add a font, simply drag the font file into the font window.

Install fonts on MacOS:
Double click the unzipped font file and Font Book will open a preview of the font. Click “Install Font” at the bottom of the preview.

Install fonts on Linux:
Open up a terminal window. Change into the directory housing all of your fonts. Copy all of those fonts with the commands sudo cp *. ttf *. TTF /usr/share/fonts/truetype/ and sudo cp *. otf *. OTF /usr/share/fonts/opentype.