download free IRBadrBold font دانلود فونت فارسی آی آر بدر ضخیم


English Name: IRBadrBold
نام: فونت آی آر بدر ضخیم
Font type: TrueType
Size: 170.66kb
View: 827 times
Download: 9 times

فونت فارسی آی آر بدر ضخیم با نام انگلیسی IRBadrBold یکی از فونتهای فارسی متعلق به مجموعه فونت های فارسی می باشد.

با توجه به قالب فونت آی آر بدر ضخیم میتوان از آن در برنامه های طراحی برای چاپ استفاده کرد و همچنین فونت آی آر بدر ضخیم برای وب و برای نمایش آنلاین در صفحات وب کاربرد دارد.

برای نصب فونت آی آر بدر ضخیم بر روی سیستم عامل ویندوز، پس از دانلود فونت آی آر بدر ضخیم فایل فونت آی آر بدر ضخیم را در فولدر فونت واقع در کنترل پنل ویندوز کپی نمایید.

استفاده از فونت آی آر بدر ضخیم برای موبایل نیز امکان پذیر است و حتی میتوان از فونت آی آر بدر ضخیم یرای اندروید و فونت آی آر بدر ضخیم برای آی او اس (فونت آی آر بدر ضخیم برای آیفون) استفاده کرد.

فونت آی آر بدر ضخیم برای اینشات قابل استفاده بوده و دانلود رایگان فونت آی آر بدر ضخیم به شما این امکان را می دهد تا از قابلیت فونت آی آر بدر ضخیم سیاه، فونت آی آر بدر ضخیم پلاس، فونت آی آر بدر ضخیم ضخیم و فونت آی آر بدر ضخیم پخ استفاده کنید.

On this page you can download the beautiful IRBadrBold font.

To download IRBadrBold font, just fill the field in front of the download button with the correct answer and click the download button

To install IRBadrBold font on Windows operating system, copy the IRBadrBold font file that you have downloaded to the fonts folder located in your Windows control panel.

To install IRBadrBold font on the MacOS operating system, after downloading the IRBadrBold font, open the IRBadrBold font file and press the IRBadrBold font installation button at the bottom of the page on the IRBadrBold font preview screen.

Dynamic IRBadrBold Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IRBadrBold Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IRBadrBold Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IRBadrBold Font Preview https://safirsoft.com

Dynamic IRBadrBold Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IRBadrBold Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IRBadrBold Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IRBadrBold Font Preview https://safirsoft.com
4+4=

Random selected Fonts

  Name:  

W behesht دبلیو بهشت

      Size: 51.44kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic W behesht Font Preview https://safirsoft.com Download

Guide to installing fonts on different operating systems

Install fonts on windows:
Open the Windows Control Panel. Select Appearance and Personalization. At the bottom, select Fonts. To add a font, simply drag the font file into the font window.

Install fonts on MacOS:
Double click the unzipped font file and Font Book will open a preview of the font. Click “Install Font” at the bottom of the preview.

Install fonts on Linux:
Open up a terminal window. Change into the directory housing all of your fonts. Copy all of those fonts with the commands sudo cp *. ttf *. TTF /usr/share/fonts/truetype/ and sudo cp *. otf *. OTF /usr/share/fonts/opentype.