download free IranNastaliq font دانلود فونت فارسی ایران نستعلیق


English Name: IranNastaliq
نام: فونت ایران نستعلیق
Font type: TrueType
Size: 1056.13kb
View: 5010 times
Download: 42 times

فونت فارسی ایران نستعلیق با نام انگلیسی IranNastaliq یکی از فونتهای فارسی متعلق به مجموعه فونت های فارسی می باشد.

با توجه به قالب فونت ایران نستعلیق میتوان از آن در برنامه های طراحی برای چاپ استفاده کرد و همچنین فونت ایران نستعلیق برای وب و برای نمایش آنلاین در صفحات وب کاربرد دارد.

برای نصب فونت ایران نستعلیق بر روی سیستم عامل ویندوز، پس از دانلود فونت ایران نستعلیق فایل فونت ایران نستعلیق را در فولدر فونت واقع در کنترل پنل ویندوز کپی نمایید.

استفاده از فونت ایران نستعلیق برای موبایل نیز امکان پذیر است و حتی میتوان از فونت ایران نستعلیق یرای اندروید و فونت ایران نستعلیق برای آی او اس (فونت ایران نستعلیق برای آیفون) استفاده کرد.

فونت ایران نستعلیق برای اینشات قابل استفاده بوده و دانلود رایگان فونت ایران نستعلیق به شما این امکان را می دهد تا از قابلیت فونت ایران نستعلیق سیاه، فونت ایران نستعلیق پلاس، فونت ایران نستعلیق ضخیم و فونت ایران نستعلیق پخ استفاده کنید.

On this page you can download the beautiful IranNastaliq font.

To download IranNastaliq font, just fill the field in front of the download button with the correct answer and click the download button

To install IranNastaliq font on Windows operating system, copy the IranNastaliq font file that you have downloaded to the fonts folder located in your Windows control panel.

To install IranNastaliq font on the MacOS operating system, after downloading the IranNastaliq font, open the IranNastaliq font file and press the IranNastaliq font installation button at the bottom of the page on the IranNastaliq font preview screen.

Dynamic IranNastaliq Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IranNastaliq Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IranNastaliq Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IranNastaliq Font Preview https://safirsoft.com

Dynamic IranNastaliq Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IranNastaliq Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IranNastaliq Font Preview https://safirsoft.com
Dynamic IranNastaliq Font Preview https://safirsoft.com
4+3=

Random selected Fonts

  Name:  

Entezar5 v2 0 1 انتظار 5

      Size: 55.76kb     Format: TrueType     Downloaded: 2 time(s)
Dynamic Entezar5 v2 0 1 Font Preview https://safirsoft.com Download
  Name:  

Nadi نادی

      Size: 108.33kb     Format: TrueType     Downloaded: 4 time(s)
Dynamic Nadi Font Preview https://safirsoft.com Download
  Name:  

W raees دبلیو رئیس

      Size: 54.19kb     Format: TrueType     Downloaded: 9 time(s)
Dynamic W raees Font Preview https://safirsoft.com Download

Guide to installing fonts on different operating systems

Install fonts on windows:
Open the Windows Control Panel. Select Appearance and Personalization. At the bottom, select Fonts. To add a font, simply drag the font file into the font window.

Install fonts on MacOS:
Double click the unzipped font file and Font Book will open a preview of the font. Click “Install Font” at the bottom of the preview.

Install fonts on Linux:
Open up a terminal window. Change into the directory housing all of your fonts. Copy all of those fonts with the commands sudo cp *. ttf *. TTF /usr/share/fonts/truetype/ and sudo cp *. otf *. OTF /usr/share/fonts/opentype.